Obchodné podmienky

spoločnosti Anděl Přerov s.r.o., Radvanice 103, Prosenice 751 21, Česká republika, tel. 581 702 444, e-mail: andel.info@andelprerov.cz.

Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode spoločnosti Anděl Přerov s.r.o na adrese www.andelprerov.sk a sú spracované podľa Zákona na ochranu spotrebiteľa č. 634/1992 Zb., č. 86/2012 Zb. a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Časť „A“ sa vzťahuje na zmluvné vzťahy medzi:

Anděl Přerov s.r.o.

kompletné obchodné údaje o spoločnosti viď. KONTAKT

(ďalej len „Predávajúci“ alebo „Dodávateľ“)

a

kupujúcim-spotrebiteľom

(ďalej len „Kupujúci “ alebo „Spotrebiteľ“).

a

Prepravnou službou (ďalej len „Dopravca“) je právnická alebo fyzická osoba podnikajúci v oboru prepravy tovaru a logistiky.

Právne vzťahy vzniknuté zo zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadi právnym poriadkom Českej republiky.

1.  Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1.1       Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy a vzniká v okamihu potvrdenia objednávky Predávajúcim. Podaním objednávky Kupujúci súhlasí s týmito obchodnými podmienkami, ako aj s reklamačným poriadkom. Objednaním tovaru sa Kupujúci zaväzuje k zaplatení zásielky.  

1.2       Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

1.3       Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodania objednaného tovaru, respektíve za iné problémy a chyby vyplývajúce (doložiteľne) z chybného, alebo nepresného uvedenia objednávkových údajov.

1.4       V prípade, že sa navzdory všetkej starostlivosti Predávajúceho dostane na stránky e-shopu chybná cena, Predávajúci nie je povinný dodať tento tovar za chybne uvedenú cenu, ale môže ponúknuť dodanie za správnu cenu, pričom pri jej znalosti môže kupujúci od nákupu odstúpiť. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku alebo jej časť v prípade, že tovar už nie je v okamihu doručenia objednávky na sklade. Pokiaľ nie je objednávka prijatá celkom v súlade s požiadavkou Kupujúceho, môže Kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpiť. 

1.5        Vlastnícke právo k tovaru nadobúda Kupujúci okamihom úplného zaplatenia kúpnej ceny.

2.  Platobné a dodacie podmienky

2.1       Tovar bude odoslaný na zadanú dodaciu adresu na dobierku, ak nie je dohodnuté inak. Celkovú sumu (hodnotu objednaného tovaru a prepravné) platí Kupujúci v hotovosti Dopravcovi pri prevzatiu tovaru.

2.2       Pokiaľ zvolil Kupujúci možnosť osobného odberu v sklade spoločnosti, uhradí tovar v hotovosti pri prevzatí.

2.3       Po dohode je možné zaplatiť vopred bankovým prevodom, na účet uvedený na zálohovom liste. Zálohový list bude zaslaný na základe objednávky.

2.4       Dodávky tovaru budú realizované podľa skladovej dostupnosti produktov a prevozných možností v čo najkratšom termíne. Zvyčajne je tovar odovzdaný Dopravcovi do 24 hodín od objednania v pracovnom týždni. Miesto dodania je stanovené na základe objednávky Kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia osobným odberom alebo Dopravcom na uvedenú adresu v objednávke. Pri prevzatí je nutné skontrolovať neporušenosť obalu. V prípade, že je balík zjavne poškodený je nutné zásielku nepreberať a domáhať sa spísania zápisu o poškodení zásielky.

2.5       Predávajúci zaisťuje dodanie objednaného tovaru, plnenie prostredníctvom Dopravcu, po celej Českej a Slovenskej republike zvyčajne do 1–3 pracovných dní.

2.6       Pred odoslaním zásielky je Kupujúcemu odoslaný e-mail na adresu uvedenú v objednávke s informáciami o zásielke.

2.7       Balíky doručuje Kupujúcemu Dopravca ako prostredník, ktorý realizuje inkasný úkon pre Predávajúceho. Dopravca následne poukazuje vybranú sumu výhradne prevodom na bankový účet Predávajúceho. Poukázanie dobierkovej sumy na účet Predávajúceho nespĺňa formálne náležitosti pre evidovanú tržbu podľa § 5 zákona o EET.

 3.  Náklady na dodanie

3.1        Tovar odosiela Predávajúci na Slovensko na prepravnou službou Slovak parcel servis (PPL) alebo službou Zásilkovna na dobierku, viď. bod 3.2, 3.3 obchodných podmienok.

3.2        Tovar odosiela Predávajúci prepravnou službou Slovak parcel servis (PPL) (balík na adresu) na dobierku. Cena prepravného na územie Slovenskej republiky je odvislá od hmotnosti a počtu zásielok. Balík do 30 kg = 6,9 EUR vr. DPH za 1 balík.

3.3        Tovar odosiela Predávajúci prepravnou službou Zásilkovna (balík na pobočku Zásilkovny) na dobierku. Cena prepravného na územie Slovenskej republiky činí 3,9 EUR vrátane DPH. Zásielky iba do 5 kg.

3.4.       Dodávateľ sa snaží zabaliť tovar vždy čo najviac ekonomicky. 

 4. Reklamácia

4.1       Kupujúci je povinný prezrieť a skontrolovať dodanú zásielku. Je nutné skontrolovať aj neporušenosť obalov tovaru a v prípade akéhokoľvek podozrenia alebo viditeľných kazov na obale toto neodkladne oznámiť Dopravcu.

4.2       Obaly je nutné zachovať pre uplatnenie reklamácie!

4.3       Akékoľvek reklamácie k zásielke je nutné nahlásiť prostredníctvom formulára, ktorý nájdete na našich webových stránkach www.andelprerov.sk v záložke obchodné podmienky. Formulár zašlite vyplnený na e-mail podpora@andelprerov.cz najneskôr do 24 hodín po prevzatí zásielky, na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad!

4.4       U zakúpeného tovaru možno uplatniť v prípade vady reklamáciu podľa reklamačného poriadku vychádzajúceho z Občianskeho zákonníka.

4.5       Kupujúci sa zaväzuje posielať tovar na reklamáciu v pôvodnom obale, pokiaľ je to možné a vhodné. Záručná doba výrobku plynie odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Predávajúci poskytuje zodpovednosť za vady a úplnosť dodávky.

4.6       Práva Kupujúceho z chybného plnenia sa riadi obecne záväznými predpismi č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, kde sú informácie pre spotrebiteľov týkajúce sa akosti pri prevzatí, reklamácie a práv z chybného plnenia uvedených v § 1914 až § 1925, § 2095 až § 2117, ďalej § 2161 až § 2174.

5.  Vrátenie tovaru

5.1       Kupujúci má právo od zmluvy písomne odstúpiť bez udania dôvodu a bez akékoľvek sankcie do 14 dní od prevzatí plnenia a do 14 dní od odstúpenia tovar vrátiť Predávajúcemu.

5.2       Kupujúci bude informovať Predávajúceho o vrátení tovaru vyplnením formulára a jeho odoslaním na adresu: podpora@andelprerov.cz alebo e-mailom na adresu: podpora@andelprerov.cz.

5.3       Tovar zašle Kupujúci na adresu: Anděl Přerov s.r.o., Radvanice 103, 751 21  Prosenice, Česká republika.

5.3       Predávajúci vystaví Kupujúcemu na základe vráteného tovaru doklad, ktorý Kupujúci potvrdí a vráti ho Predávajúcemu buď e-mailom, alebo ho zašle na adresu Predávajúceho. Na základe potvrdeného dokladu vráti platbu Kupujúcemu do 14 dní od prevzatia vráteného dokladu, na ktorom bude uvedené číslo bankového účtu, kam sa majú peniaze vrátiť.

5.3       Náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu nesie Kupujúci. Vrátenie peňazí sa nevzťahuje na tovar poškodený, nefunkčný a tovar použitý.

6. Bezpečnosť a ochrana informácií

6.1       Vyplnením registračného formulára, či záväzne objednávky v rámci internetového obchodu, Kupujúci dáva Predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o Kupujúcim a o jeho nákupoch.

6.2       Predávajúci sa zaväzuje dodržiavať zákon č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov. Všetky osobných údajov sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia Zmluvy s Kupujúcim a nebudú nijako zverejnené alebo poskytnuté tretej osobe s výnimkou situácie súvisejúci s logistikou, servisom alebo platobným stykom týkajúcim sa plnenia kúpnej zmluvy a ten len v nezbytne nutnom rozsahu.

6.3       Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním osobných údajov v databáze Predávajúceho. Poskytnutie údajov je zo strany Kupujúceho dobrovoľné.

6.4       Kupujúci si je vedom, že kúpou tovaru mu nevznikajú žiadne práva na používanie obchodných názvov, firemných log, registrovaných značiek atď., pokiaľ nie je v konkrétnom prípade zvláštnou dohodou stanovené inak.

7. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

7.1       V prípad vzniku sporu medzi spotrebiteľom (Kupujúcim) v zmysle § 419 občianskeho zákonníka, a Predávajúcim, je Spotrebiteľ oprávnený podať návrh na mimosúdne riešenie sporu k Českej obchodnej inšpekcii za účelom uzavretí dohody s Predávajúcim, prostredníctvom kontaktných údajov dostupných na webe adr.coi.cz , alebo emaily: adr@coi.cz

7.2       Podanie návrhu aj následna účasť pri mimosúdnom riešení sporu je pre Spotrebiteľa zdarma, pričom všetky prípadné náklady vzniknuté v súvislosti s mimosúdnym riešením sporu nesie každá strana samostatne. Pre Spotrebiteľa je voľba mimosúdného rišenia sporu dobrovoľná.

7.3       Mimosúdné riešenie sporu sa riadi § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Zb., ochrane spotrebiteľa, v platnom znení. Návrh na začatie mimosúdneho riešenia musí obsahovať náležitosti podľa § 20 n zák. o ochrane spotrebiteľa. Návrh na mimosúdne riešenie sporu je možné podať najneskoršie do 1 roka odo dňa, kedy spotrebiteľ prvýkrát u predávajúceho uplatnil nárok, ktorý je predmetom sporu.

7.4       Doručením takého návrhu (s predpísaným obsahom) je mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu začaté. ČOI následne o tomto faktu vyrozumie obe strany.

7.5       Od momentu vyrozumenia je Predávajúci povinný v lehote 15 pracovných dní poskytnúť ČOI vyjadrenie k skutočnostiam uvedeným v návrhu. Na základe podkladov potom ČOI posúdi celý spor a pripraví nezávislý a nezáväzný posudok, ktorý obom stranám predloží. Na jeho základe by malodôjsť k dohode. ČOI tak nebude v spore rozhodovať – cieľom celého procesu je práve uzavrieť spoločné dohody strán sporu.

7.6       Spotrebitelia, ktorý majú bydlisko v inom členskom štáte EU, v Nórsku alebo na Islandu, sú oprávněný podať návrh k mimosúdnému riešeniu svojho sporu s predávajúcim prostredníctvom Európského spotrebiteľského centra v zemi ich bydliska; zoznam príslušných spotrebiteľských center je dostupný na stránkach Európske Komisie pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

7.7       Možnosť podania návrhu na mimosúdne riešenie sporu s predávajúcim sa vzťahuje výhradne na spory vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzavreté medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom. http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

8.  Záverečné ustanovenia

8.1       Obchodné podmienky platia v zneniu uvedenom na internetových stránkach Predávajúceho v deň odoslaní elektronickej objednávky Kupujúcim a sú platné a záväzné výlučne pre fyzické osoby a vzťahy riadiace sa občianskym zákonníkom. Na vzťahy s podnikateľmi sa tyto podmienky nevzťahujú, lebo tí sa riadia ustanovením § 409 a násl. Obchodného zákonníka.

8.2       Odoslaním elektronickej objednávky Kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v zneniu platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v tento deň platnú cenu objednaného tovaru, vrátane prepravného či poštovného uvedeného v obchodných podmienkach. Odoslanú objednávku je Kupujúci neodvolateľne viazaný.

VZOROVÝ FORMULÁR ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

VZOROVÝ FORMULÁR PRE UPLATNENIE REKLAMÁCIE